Article

Article news

ล้วงความลับกับอาชีพ Game Programmer ต้องเริ่มอย่างไร ?

เส้นทางการเป็น Game Programmer ของแต่ล่ะคนอาจจะมีความสามารถที่แตกต่างกัน บางท่านเรียนจบสายตรงมาทางด้านนี้หรือบางท่านอาจไม่เคยเรียนทางด้านนี้โดยตรง แต่ว่ามาจับจุดเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ภายหลัง เป็นต้น โดยบริษัทก็มีความจำเป็นต้องการคนที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้าน Game Programmer จริงๆโดยเฉพาะมาทำงานด้วย โดยสายที่ตรงที่สุดก็คือการเรียนในเป็น Game Programmer คือ สาขาวิชา Computer Science หรือ Computer Programming ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีหลากหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนและในปัจจุบัน ยังได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้เน้นเรื่องการพัฒนาเกมโดยตรงขึ้นมาอีกด้วย

Article news

ทำไมต้องเรียนรู้แบบ Game-Based Learning

องค์กร World Economic Forum (WEF) วิจัยออกมาว่าทักษะที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในศตวรรษที่ 21 คือทักษะการใช้ชีวิตให้เหมาะกับบริบทของโลกปัจจุบัน ทักษะในการจัดการกับความท้าทายในชีวิต และทักษะการรับมือกับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยกระบวนการที่ใช้ในการสร้างทักษะเหล่านี้ไม่สามารถสร้างได้จากจากกระบวนการที่ใช้ในห้องเรียนแบบเดิมๆ

Article news

Minecraft Education Edition สอนอะไร และทำไมต้องเรียน

Minecraft Education Edition เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆในการสอน Computer Science สำหรับเด็กเพราะเหตุผลดังนี้..

Article news

ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่ควรมี

การเป็นที่ตั้งของความรู้ที่จำเป็นก็เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สมัยของความจำเป็นในการอาศัยรอดเป็นอย่างสูง การมีทักษะในการอยู่รอดจึงมีค่าอันสูง ในศตวรรษที่ผ่านมา

Article news

"Minecraft Education Edition ทำให้ทิวทัศน์การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงทั่วโลกอย่างไร" 

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่มีชื่อว่า "Minecraft Education Edition" ซึ่งได้รับความนิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

Article news

การปลูกฝังทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการศึกษา 4.0

การศึกษา 4.0 เป็นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในการศึกษาเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทันสมัยในศตวรรษที่ 21